Algemene voorwaarden SmartphoneRepair.nl
020 822 3311
7 dagen per week geopend

Algemene Voorwaarden

Smartphone Repair BV – KvK:66935962

Algemene Voorwaarden Reparatie Consumentenelektronica

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Smartphone Repair BV (KvK:66935962), hierna: ‘Smartphone Repair BV’ te sluiten overeenkomsten, alsmede op haar  offertes.
 2. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: de geadresseerde(n) van een offerte van Smartphone Repair BV, de contractspartij van Smartphone Repair BV of de partij met wie Smartphone Repair BV een rechtsbetrekking heeft.

Aanbiedingen en reparaties

 1. Aanbiedingen (schriftelijk of mondeling), documentatie, door of namens Smartphone Repair BV verstrekt, zijn vrijblijvend en worden naar beste kunnen uitgebracht zonder dat de opdrachtgever hieraan rechten kan ontlenen.
 2. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten/defecten die op het reparatieformulier zijn omschreven door de klant.

Prijs

 1. Deze prijs/offerte is opgebouwd uit de kosten van het te vervangen nieuwe onderdeel/onderdelen en montagekosten, eventueel vermeerderd met de verzendkosten voor retourzending via Mikropakket à € 12,50. Deze prijzen zijn inclusief 21% BTW en kunt u ook terug vinden op onze website.

Prijsopgave per mail

 1. De prijsopgave per mail omvat het reparatiebedrag dat gebaseerd is op de, door de klant omschreven, klacht, eventueel vermeerderd met de verzendkosten voor retourzending via Mikropakket à € 12,50.

Vrijblijvend

 1. Als bij onderzoek van het product blijkt dat de prijs van de reparatie hoger uitvalt dan het bedrag zoals gemeld per mail of zoals deze op onze website is vermeld, dan wordt de klant eerst gevraagd of hij/zij instemt met deze prijs, alvorens tot reparatie wordt over gegaan. Wanneer Smartphone Repair BV op voorhand geen prijs kan vaststellen, wordt eveneens het reparatiebedrag dat na onderzoek wordt vastgesteld, eerst naar de klant toe gecommuniceerd, alvorens tot reparatie wordt overgegaan.
 2. De klant kan evenwel afzien van de daadwerkelijke reparatie door Smartphone Repair BV. De klant betaalt dan geen onderzoekskosten Alleen eventueel de verzendkosten voor retourzending via Mikropakket à € 12,50.
 3. Mocht een eventuele klacht niet kunnen worden verholpen, dan geldt het principe van “no cure, no pay” en betaalt u, als klant, niets.
 4. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar geldt niet als fatale termijn. Bij overschrijding van de levertijd zal Smartphone Repair BV in overleg treden met de opdrachtgever.

Kwaliteit

 1. Tenzij anders overeengekomen, wordt bij reparatie van het product gebruik gemaakt van nieuwe, originele onderdelen of onderdelen van vergelijkbare kwaliteit. Ook kan er, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, gebruik worden gemaakt van ‘ruilonderdelen’. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt Smartphone Repair BV de vervangen onderdelen, met uitzondering van eventueel geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.
 2. Na reparatie ontvangt de klant een bericht per mail met een korte omschrijving van de verrichtte werkzaamheden alsmede de gegevens voor betaling van de reparatie.

Reclamatie

 1. Zichtbare gebreken dienen na ontvangst van het (gerepareerde) product binnen 14 dagen schriftelijk te worden gemeld aan Smartphone Repair BV. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk klaagt bij Smartphone Repair BV, verliest hij zijn aanspraken ter zake.

Aansprakelijkheid

 1. Smartphone Repair BV is verzekerd voor schade die zij aan personen en/of goederen toebrengt bij de uitvoering van de werkzaamheden.  De aansprakelijkheid van Smartphone Repair BV is beperkt tot het maximum waarop de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Desgevraagd zal Smartphone Repair BV een afschrift van de polis aan de opdrachtgever strekken. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Smartphone Repair BV beperkt tot het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. Smartphone Repair BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van gegevens etc. De aansprakelijkheid van Smartphone Repair BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de opdrachtgever Smartphone Repair BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Smartphone Repair BV ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
 3. Smartphone Repair BV behoudt zich het recht voor om de te repareren apparatuur terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
 4. 1 Smartphone Repair BV is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een aantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan gepaard met verlies van data. De klant is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up op zijn/haar computer of op een zogenaamde “cloud”.
 5. Een val of vocht kan naast de direct zichtbare schade, bijvoorbeeld een gebroken touchscreen, ook onzichtbare schade aan bijvoorbeeld het moederboard hebben aangericht. Deze ‘onzichtbare’ schade kan onopgemerkt blijven tot aan de daadwerkelijke uitvoering van de reparatie. Smartphone Repair BV kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor deze schade en de eventueel bijkomende kosten voor reparatie hiervan.

Verzending

 1. Smartphone Repair BV retourneert het product uitsluitend met een verzekerde verzending via Mikropakket. Kosten voor deze verzending zijn € 12,50. Deze verzekering wordt door Mikropakket afgegeven en bij eventueel verlies of schade wordt dit door Smartphone Repair BV met Mikropakket afgehandeld. Smartphone Repair BV betaalt u het schadebedrag retour direct nadat Mikropakket de claim heeft afgehandeld en toegekend.

Garantie

 1. Smartphone Repair BV geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 6 maanden op het tijdens de reparatie vervangen onderdeel. De garantietermijn gaat in op de factuurdatum! Op reparaties verricht aan producten met bliksem-,water-,val- of vochtschade, wordt alleen garantie gegeven op de vervangen onderdelen, tenzij op de reparatiefactuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Verder vervalt de garantie bij het openen van het product door klant of derde na de reparatie, welke door Smartphone Repair BV is uitgevoerd. Bij schade van buitenaf zoals bijvoorbeeld valschade en vochtschade, alsmede softwarematige toepassingen (jailbreaken, bricken), vervalt de garantie automatisch. Of een reparatie al dan niet onder de garantie valt, geldt uitsluitend ter beoordeling van Smartphone Repair BV. Een maand garantie wordt gegeven op werkzaamheden aan een accu en moederboard. Smartphone Repair BV geeft “geen” garantie op waterdichtheid van uw toestel.
 2. Wanneer binnen 6 maanden na factuurdatum van het gerepareerde toestel de klachten, genoemd in artikel 1, terugkeren en de oorzaak hiervan duidelijk in verband staat met de door Smartphone Repair BV uitgevoerde reparatie, zal Smartphone Repair BV het defect onder garantie proberen op te lossen. a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorgegeven, waarna de klant dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie. c. Na hernieuwde reparatie blijft de garantietermijn van 6 maanden gehandhaafd vanaf factuurdatum. d. Een terugkerende klacht is niet per definitie eenzelfde technisch defect.
 3. Indien uw toestel wordt gerepareerd in de periode van fabrieksgarantie vervalt de fabrieksgarantie op uw toestel. Smartphone Repair BV kan terzake op geen enkele wijze worden aangesproken.

Waterschade onderzoek en reiniging

 1. Bij waterschade onderzoek en reiniging worden altijd € 29,= onderzoekskosten in rekening gebracht. Deze kosten dienen als vergoeding voor de gebruikte reinigingsmiddelen en de verrichtte arbeid. Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek functievermindering optreedt i.v.m. corrosie van componenten en/of moederboard. Smartphone Repair BV kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, daar dit mogelijk het gevolg is van de eerder opgelopen waterschade.

Betaling

6 .        Betaling geschiedt binnen de op de factuur opgenomen betalingstermijn door opdrachtgever zonder een beroep op verrekening of opschorting.

 1. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Smartphone Repair BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 2. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij krachtens de overeenkomst aan Smartphone Repair BV is verschuldigd in gebreke blijft, is hij daarover vanaf de vervaldag een contractuele rente van 10% per jaar verschuldigd welke pro rata wordt berekend per verzuimmaand, en is Smartphone Repair BV gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan en zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Smartphone Repair BV is gerechtigd deze kosten te fixeren op 15 % van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 100,-.

Niet betaalde producten/diensten

 1. Indien na drie achtereenvolgende mededelingen van Smartphone Repair BV aan de klant dat het product gereed is en de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten voor een betaling te zorgen, is Smartphone Repair BV bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde bedrag op de opbrengst te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant. Voor toestellen waarbij na onderzoek blijkt dat het toestel niet meer op een economisch verantwoorde wijze hersteld kan worden zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden. Daarin wordt ook de optie geboden om het defecte toestel retour te ontvangen na betaling van eventuele onderzoekskosten à € 29,= en de verzendkosten voor retourzending via Mikropakket à € 12,50. Zijn deze kosten niet voldaan binnen een termijn van 6 weken na verzenden van dit mailbericht bericht dan zal Smartphone Repair BV uiteindelijk overgaan tot verwijdering (op milieuvriendelijk wijze) van het product. Er zijn dan geen verdere kosten voor de klant.

Gewijzigde omstandigheden/overmacht

 1. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd, te niet gaat of verloren raakt, zonder dat dit aan Smartphone Repair BV kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen aannemingssom op grondslag van de reeds verrichte arbeid en de reeds gemaakte kosten, ongeacht of de zaak zich onder Smartphone Repair BV bevond.
 2. Indien Smartphone Repair BV door gewijzigde omstandigheden of overmacht wordt verhinderd uitvoering dan wel volledige uitvoering aan het werk te geven, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen. Zij zal daarover vooraf overleg met de opdrachtgever voeren. De overeengekomen, gewijzigde uitvoering wordt door middel van nacalculatie afgerekend. Zij heeft ook het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
 3. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil of controle van Smartphone Repair BV onafhankelijke, niet voor haar risico komende oorzaken als gevolg waarvan Smartphone Repair BV verhinderd is haar verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht verstaan: abnormale hoge of lage waterstand, ijsgang, onwerkbaar weer, werkstaking, brand, waterschade, onverwachte overheidsmaatregelen, oproer, molest, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, het vergaan van zaken onderweg, in- of uitvoerbelemmeringen, valutaschommelingen, defecten aan machines die voor de uitvoering noodzakelijk zijn, in gebreke blijven van leveranciers of andere derden, arbeidsongeschiktheid van essentiële personeelsleden, en overige tekortkomingen in door de opdrachtgever of derden te verrichten werkzaamheden en leveringen buiten verantwoordelijkheid van Smartphone Repair BV.

Slotbepalingen en Geschillen

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de resterende bepalingen volledig van kracht en wordt de nietige of vernietigbare bepaling geachte te worden vervangen door een geldig afdwingbare bepaling die nauw overeenkomt met de intentie van de oorspronkelijke bepaling. Partijen zullen zo nodig nader overleg met elkaar voeren.
 2. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.
 3. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. Smartphone Repair BV blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 4. De klant heeft het recht gedurende vijf weken nadat Smartphone Repair BV zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

AVG Privacywet

 1. Bij inname van het defecte toestel wordt u gevraagd naar een aantal gegevens, te weten: achternaam, bedrijfsnaam, adres en emailadres. Met deze gegevens maken wij uw klantkaart aan. Hierin kunnen wij altijd uw reparatie(s) terugvinden. Uw emailadres wordt gevraagd zodat wij u de factuur digitaal kunnen toesturen. Uw emailadres wordt niet gebruikt voor nieuwsbrieven.
 2. Uw gegevens worden uitsluitend ingevoerd in onze kassa. De informatie wordt conform de eisen van de AVG beveiligd en opgeslagen op servers die in Nederland staan.
 3. Om uw toestel goed te kunnen repareren hebben wij vaak ook de toegangscode nodig. Wij gebruiken deze uitsluitend om het toestel van tevoren grondig door te testen, tijdens de reparatie om bepaalde functies te controleren en na afloop om wederom alles te testen. Als u uw code niet wilt afgeven dan kunt u het toestel herstellen en leeg aanleveren. Bij toestellen die per post worden aangeboden is dit verplicht. Bij toestellen die in de winkel worden aangeboden kan overlegd worden met de monteur of de reparatie is uit te voeren zonder de code.
 4. Op onze website kunt u gebruik maken van onze online agenda. De informatie die wij daar aan u vragen, wordt conform de eisen van de AVG beveiligd en opgeslagen op servers die in Europa staan. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend om ervoor te zorgen dat wij uw reparatie correct en op het afgesproken tijdstip kunnen uitvoeren.

 

x
Ik wil een afspraak maken om langs te komen in Haal en breng service Amsterdam Amstelveen Reparatie op locatie